Administration

Prof. Dr. Gang Jiang, Institute director.

Contact: gjiang@scu.edu.cn


Prof. Dr. Fang Peng,  Party committee secretary

Contact: pengfang@scu.edu.cn